ETI-Multi-Family-1533-N-Maplewood-Kitchen-Entry-Thumb